لیست قیمتهای برنامه دوره جامع آمادگی دستیاری-پره انترنی پارسیان دانش  1391

 

حضوری

قیمت به تومان

مکاتبه ای  ( با پست پیشتاز )

قیمت به تومان

کلی

2,000,000

کلی همراه با DVD تصویری

1,500,000

داخلی (7 هفته)

590,000

کلی همراه با CD صوتی

1,150,000

دروس داخلی (تکدرس)

85,000

کل جزوه وآزمون
ها ( بدون
CD, DVD )

875,000

جراحی (4 هفته)

320,000

کل داخلی تصویری

545,000

تکدرس داخلی تصویری

85,000

اطفال (4 هفته)

300,000

کل داخلی صوتی

420,000

تغییرات داخلی با DVD تصویری

100,000

تکدرس داخلی صوتی

65,000

زنان (5 روزه)

200,000

کل جراحی تصویری

320,000

تکدرس جراحی تصویری

85,000

ENT ، چشم، فارما، آمار، روان، اورو، رادیو(2 روز)

75,000

کل جراحی صوتی

225,000

تکدرس جراحی صوتی

65,000

پاتو، نورو، اورتو، عفونی (3 روز)

85,000

کل اطفال تصویری

300,000

تکدرس اطفال تصویری

75,000

مجموعه سئوالات و کوئیز تکدرس

20,000

کل اطفال صوتی

225,000

تکدرس اطفال صوتی

60,000

کل مجموعه سئوالات و کوئیز

575,000

 چشم، پوست، فارما، آمار، ENT ، روان، اورولوژی، رادیولوژی ( تصویری )

65,000

چشم، پوست، فارما، آمار، ENT ، روان، اورولوژی، رادیولوژی ( صوتی )

52,500

توضیح:
«برای هر بسته ی آموزشی مکاتبه ای مبلغ 3500 تومان طبق تعرفه های اداره ی پست به قیمت های اعلام شده قبلی اضافه خواهد شد».

:تخفیفات

> همکارانی که در دوره ی جامع به طور کامل ثبت نام کرده اند، در دوره تست زنی 50% تخفیف میگیرند.
> نفرات 1، 2، 3 دانشگاه های علوم پزشکی با معرفی نامه از دانشگاه: 60%
> عضو فعال بسیج جامعه پزشکی: 45%
> رزمندگان، ایثارگران، خانواده شاهد: 25%
> دانشجویان پزشکی مقاطع فیزیوپاتولوژی، استاژر و انترن با ارائه اصل کارت دانشجویی و معرفی نامه از آموزش دانشگاه: 35%
> افراد متأهل که هر دو نفر داوطلب باشند: 20%
> فرزندان فرهنگیان و اعضاء هیأت علمی: 15%
> داوطلبین سال گذشته فقط در همان مواردیکه سال گذشته ثبت نام داشته اند: 15%
> ثبت نام کنندگان تا پایان نمایشگاه کتاب: 10%

 

 پاتولوژی، نورولوژی، اورتوپدی، عفونی (تصویری )

85,000

پاتولوژی، نورولوژی، اورتوپدی، عفونی (صوتی)

62,500

 کل زنان تصویری

190,000

تکدرس زنان تصویری

65,000

 کل زنان صوتی

165,000

تکدرس زنان صوتی

55,000

اخلاق تصویری

50,000

اخلاق صوتی

37,500

جزوه اخلاق

30,000

کل DVD
ها به تنهایی

1,200,000

تکدرس DVD به تنهایی

50,000

جزوه آزمون وکوئیز (تکدرس)
(هر یک از دروس داخلی- عفونی- نورو- پاتو)

بقیه درسها

50,000

45,000

کل CDهای صوتی به تنهایی

750,000

تکدرس CD صوتی به تنهایی

25,000