بسمه تعالی
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیر میرساند ، قیمت دانشجویی خرید جزوات پارسیان دانش چه ازطریق موسسه و چه از طریق نمایندگان این موسسه در دانشگاهها که با ارائه کارت دانشجویی انجام می گردد ، در سراسر کشور 790000 ریال بوده و هرگونه خبر کاهش قیمت کذب می باشد