تاریخ تولد:1353

سوابق تحصیلی: متخصص اورولوژی

آخرین مدرک تحصیلی: فلوشیپ اندیورولوژی و لاپاروسکوپی

صادره از: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان لبافی نژاد

سوابق علمی:

1- استادیار دانشگاه تهران از سال 1383 تا 1385(بیمارستان سینا)

2- دانشیار دانشگاه تهران از سال 1388 (بیمارستان سینا)

3- نفر سوم بورد تخصصی اورولوژی سال 1383

4- فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاروسکوپی از سال 86 تا 88

5- تألیف دو جلد کتاب تخصصی اورولوژی

سوابق آموزشی:

- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (بیمارستان سینا) از سال 1383

- تدریس اورولوژی از سال 1382 در مجموعه های آمادگی دستیاری

- طراح سوالات بورد و ارتقا از سال 1384