کلاس جراحی 1و2دکتر آملی تاریخ  3و4 مهر  و  10و 11 مهر

کلاس های جراحی3 و4 بزودی اعلام می شود.