کتاب جراحی (1 ) لارنس 2019

ارزیابی و اداره بیماران قبل از عمل

خونریزی

ترمیم زخم

عفونت جراحی

هرنی(فتق)

کیسه صفرا

پانکراس